මිත්‍යාව හා විද්‍යාව

විශේෂඥ වෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ විද්‍යාව සහ මිත්‍යාව යන මාතෘකාව අතිශයින්ම සංකීර්ණයි. ලොව විවිධ දාර්ශනිකයින් මෙම මාතෘකාව...
Read more of this post