කොවිඩ් 19 වසංගතය හමුවේ ජාතික ජන කොටස් මත සිදුකෙරෙන අණ්ඩුවේ මිලිටරි බලහත්කාරයට එරෙහි වෙමු

කොවිඩ් 19 වෛරසය විසින් මුළු ලෝකයත් ලංකාවත් වෙලාගත් වසර එකහමාරක කාලය තුළ ලංකාවේ ආණ්ඩුව සිය වගකීම...
Read more of this post