ලොක්  ඩවුන්   කිරීම්වලට   පදනම්   කරගනු   ලබන්නේ   දෝෂ   සහිත   පී.සී.ආර්.   පරීක්‍ෂණ, වැදගැම්මකට නැති දත්ත හා වසංගත රෝග විද්‍යාත්මක ආකෘතීන් ද?

සෘතුමය ඉන්ෆ්ලූඑන්සාව කොවිඞ් බවට රූපාන්තරණය වී තිබේ ද? කොවිඩ් -19  ලොව  තවත්  බොහෝ  ප‍්‍රදේශ  වල  දේශපාලන ...
Read more of this post

කොරොනා හමුවෙහි බුදුදහම

තමන්ට පාලනය කළ නොහැකි තත්වයන්හිදී එම තත්වයන් තමන්ට අවශ්‍ය අන්දමින් හසුරුවා ගැනීම සඳහා අදෘශ්‍යමාන බලවේගයන්ගේ පිහිට...
Read more of this post