උතුරු පළාතේ පාසල් වල වල පන්තියකට සිසුන් 35 සීමා කරයි

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ චක්‍රලේඛයට අනුව එක් පන්තියකට සිසුන් 35 කට වඩා ඇතුළත් කර නොගන්නා ලෙස  දන්වමින් උතුරු...
Read more of this post

ජනතා විරෝධයෙන් සුළං බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය නවතී

මාරවන්පුලාවු ගම්මානයේ ජනතාව පදිංචි වී ඇති ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව සවිකර ඇති සුළං බලශක්ති ව්‍යාපෘතියට එරෙහිව මාරවන්පුලාවු ජනතාව...
Read more of this post

උතුරු පළාතේ ඉඩම් ගැටළුව විසඳීමට ආණ්ඩුකාරවරයා මුල්වෙයි

උතුරු පළාතේ මේ වනවිට ආරක්ෂක අංශ විසින් භාවිතා කරනු ලබන පෞද්ගලික ඉඩම් නිශ්චිත වශයෙන් හඳුනා ගැනීම...
Read more of this post