කම්කරු සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල අදාල ලියවිල්ල සැකසීමට තුන් කමිටුවක්

මෙරට විශ්‍රාම වැටුප් අහිමි අර්ධ රාජ්‍ය,පෞද්ගලික අංශයේ හා අවිධිමත් සේවා අංශයේ සේවයේ නියුතු වූවන් සඳහා වන...
Read more of this post

යෝජිත කම්කරු පනතින් වෙනදේ ගැන ඔබ දන්නවාද ?

ලෝක බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ උපදෙස් පිට දැනට රටේ වැඩ කරණ ජනතාවට බලපාන ප‍්‍රධාන කම්කරු...
Read more of this post