ජාතිවාදය නැති කිරීමට බුද්ධිමතුන් පෙරට ආ යුතුයි

21 ප‍්‍රහාරයෙන් අපේ රටේ සියලුම අංශ බිඳවැටිලා නේද? අපේ තියෙන නොසැලකිල්ල නිසානේ මේ ප‍්‍රහාරය ඇති වුණේ...
Read more of this post