ගඩයා හා දුම්බර පෙතියා‘ ලොග්ගල්ඔය කුඩා ජල විදුලිබල ව්‍යාපෘතියට බිලි වෙයි

2020 වසරේ මිරිදිය මසුන් පිළිබඳ රතු දත්ත ලේඛනයට අනුව ලංකාවේ වාර්තා වන මිරිදිය මත්ස්‍ය විශේෂ 97...
Read more of this post

“අපි සාගරය විනාශ කිරීම, අපේ ජීවය විනාශකර ගැනීමේ ආරම්භයයි සිදුකරගන්නේ” – හර්මන් කුමාර

”ලෝක සාගර දිනය” ක් ප්‍රකාශයට පත්කරලා තිබෙන්නේ ඇයි? ඒ කුමක් සඳහා ද? ඇත්තෙන් ම, මිලියන 100කට...
Read more of this post