මන්ද පමා – ඇමෙරිකානු මැතිවරණ ප්‍රථිපල

අපේ තරුණ ගායිකාව උමාරියා මන්ද පමා ගයන විට නම් ප්‍රමාදයත් කෙතරම් නම් ශ්‍රුංගාරය ම වඩවන සතුටු...
Read more of this post