ණය උගුල ගැස්සෙයි – වෙන්දේසිය ඇරඹෙයි

වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාත්, ආණඩුවත් බලයට ආවේ පසුගිය ආණ්ඩුව (2015-19) රටේ ආර්ථිකය එකතැන පල්වෙන තැනට පත්කළ බවට චෝදනා...
Read more of this post