ලාංකික භික්ෂූන්ට දකුණු ඉන්දියාවෙන් ආරක්ෂාව ලැබුණා – මහාචාර්ය මහින්ද සෝමතිලක

ඔබගේ මෑතකාලීන පර්යේෂණ බොහෝ විට යොමුවෙලා තියෙන්නේ ලංකික දෙමළ ජනතාවගේ ඉතිහාසය හා ඉන්දියානු-ලාංකීය සම්බන්ධතා ගැන. මේ...
Read more of this post