වරායේ මුහුණු ආවරණ වැඩි මිලට ගැනීමේ වංචාවක් සම්බන්ධව අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

ශ්‍රි ලංකා වරාය අධිකාරියේ සැපයුම් අංශය විසින් සේවකයින්ට සැපයීම සදහා මිලදී ගෙන ඇති මුහුණු ආවරණ මිලදී...
Read more of this post

වරායේ සර්ජිකල් මාක්ස් ගැනීමෙන් ගැහිල්ලක් ?

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ කොවිඩ් වසංගත සඳහා මුහුණු ආවරණ මිළදී ගැනීමේදී සිදුව ඇති වංචාව සම්බන්ධව වහාම...
Read more of this post

විදේශ සේවා කාර්යංශයේ සිදුවූ මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ වාර්තාව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට භාර දෙයි

2015-2019 කාලය තුළ ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සිදුවූ මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා...
Read more of this post