විදේශ සේවා කාර්යංශයේ සිදුවූ මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ වාර්තාව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට භාර දෙයි

2015-2019 කාලය තුළ ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සිදුවූ මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා...
Read more of this post