ලාංකේය ශ්‍රමික වයස වෙනස් කිරීම ගැන යුනිසෙෆ් වෙතින් ප්‍රසාදය

ළමයින් උදෙසා සාධාරණත්වය හා යුක්තිය සහතික කිරීම සඳහා නීති ප්‍රතිසංස්කරණවලට මුල පිරීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා...
Read more of this post