රෝහිණි කවිරත්න මන්ත්‍රීතුමියට ILO C 190 සම්මුතියට කරන්න යන දේ ගැන කම්කරු ඇමත්‍යතුමා පහදයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු රෝහිනී කුමාරි විජේරත්න මැතිතුමිය විසින් 2022.03.08 දින පාර්ලිමේන්තුව කල් තබන අවස්ථාවේදී ජාත්‍යාන්තර කම්කරු...
Read more of this post