මෙතැනින් කොතැනට ද?

ඊයේ රෑ මම ගන්ස් ඇන්ඩ් රෝසස් ලගේ Sweet Child of Mine ඇහුවා. මීට කලින් ගොඩක් වාරයක්...
Read more of this post

අවුල තියෙන්නේ අපේ – දුලීකා මාරපන

”මාරපන එදිරිව අභයකෝන්” නඩුව නීති විද්‍යාලයේ ප්‍රසිද්ධ නඩුවක්. ඒක ඔබට අදාළ කාරණයක්. එතනින්ම කථාව ආරම්භ කරමුද?...
Read more of this post