රාජ්‍ය හා විශ්‍රාමිකයින්ට 5000 ගෙවන චක්‍රෙල්ඛය නිකුත්වේ

 රාජ්‍ය සේවකයින්ට හා විශ්‍රාමිකයින්ට  රු. 5,000ක මාසික දීමනාවක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් වූ චක්‍රලේඛය ඊයේ (13) දින  රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් නිකුත් කර තිබේ.

මෙම දීමනාව මාසික වැටුප් ලබන ස්ථිර / තාවකාලික සහ කොන්ත්‍රාත් නිලධාරීන්ට දෛනික වැටුප් ලබන නිලධාරීන්ට සහ විශ්‍රාමිකයන්ට මෙම දීමනාව ලබාදීම සුදුසුකම් තිබෙන බව එම නිවේදනයේ සඳහන්වේ.

එම නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

You might like

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *