ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලින් ශී‍්‍ර ලංකාව පහතට

ස්ටෑන්ඩර් ඇන්ඞ් ජුවර්ස් ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ආයතනය විසින් ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC+ සිට CCC දක්වා පහත හෙළා ඇත.

You might like

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *