ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරමින් චක්‍ර ලේඛය නිකුත් වේ

වසර  25  ක  සිට  පැවැති  ගුරු  –  විදුහල්පති  වැටුප්  විෂමතාවය  ඉවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය චක‍්‍රලේඛය අද (06 දා) රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පාලාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ. ජේ. රත්නසිරි මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් කර තිබේ.

නිකුත් කළ චක්‍රෙල්ඛය හා වැටුප් වැටුප් වැඩිවන ආකාරය පහතින් දැක්වේ.

You might like

About the Author: Editor