ඉන්දියාවේ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 37.29 දක්වා ඉහළට

2021 දෙසැම්බරයේ දී රටේ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 37.29 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, 2020 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 27.22 ට වඩා 37% ක වැඩිවීමක් සහ එක්සත් ජනපදයට වඩා 37.55% ක වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරන වසංගත ප්‍රහාරය හමුවේ ඉන්දියාවට සහ එහි සමස්ත ආර්ථිකයට සුබ ආරංචියක් 2019 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඩොලර් බිලියන 27.11 ක් වූ බව වාණිජ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් සඳුදා නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වේ.

ඉන්දීය වාණිජ අමාත්‍යාංශයට අනුව, 2021 අප්‍රේල්-දෙසැම්බර් මාසවල ඉන්දියාවේ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 299.74ක් වූ අතර, 2020 අප්‍රේල්-දෙසැම්බර් කාලය තුළ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 201.37ට වඩා 48.85%ක වැඩිවීමක් සහ 2019 අප්‍රේල්- දෙසැම්බර් වලට වඩා ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 25.80%ක වැඩිවීමකි.

අනෙක් අතට, 2021 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඉන්දියාවේ වෙළඳ භාණ්ඩ ආනයනය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 59.27 ක් වූ අතර, 2020 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 42.93 ට වඩා 38.06% ක වැඩිවීමක් සහ 2019 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 39.59 ට වඩා 49.7% ක වැඩිවීමක් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

2021 අප්‍රේල්-දෙසැම්බර් තුළ ඉන්දියාවේ වෙළඳ භාණ්ඩ ආනයනය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 443.71 ක් වූ අතර, 2020 අප්‍රේල්-දෙසැම්බර් කාලය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 262.13 ට වඩා 69.27% ක වැඩිවීමක් සහ අප්‍රේල්-දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 364.18 ට වඩා 21.84% ක වැඩිවීමක් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

2021 දෙසැම්බර් මාසයේ වෙළඳ හිඟය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 21.99ක් වූ අතර එය 2021 අප්‍රේල්-දෙසැම්බර් කාලය තුළ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 143.97ක් විය.

2021 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඛනිජ තෙල් නොවන සහ මැණික් නොවන සහ ස්වර්ණාභරණ අපනයනවල වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 28.69ක් වූ අතර, 2020 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 22.30ක් වූ ඛනිජ තෙල් නොවන සහ මැණික් නොවන සහ ස්වර්ණාභරණ අපනයනවලට වඩා 28.64%ක ධනාත්මක වර්ධනයක් වාර්තා කළේය. 2019 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 21.06 ක ඛනිජ තෙල් නොවන සහ මැණික් නොවන සහ ස්වර්ණාභරණ අපනයනවලට වඩා 36.21% ක වර්ධනයක්.

තෙල් නොවන, GJ නොවන (රන්, රිදී සහ වටිනා ලෝහ) ආනයනවල අගය 2021 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 35.57 ක් වූ අතර 2020 දෙසැම්බර් මාසයේදී සිදු වූ තෙල් නොවන සහ GJ නොවන ආනයනවලට වඩා 34.68% ක ධනාත්මක වර්ධනයක් සමඟින් 2020 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 26.41 ක් විය. සහ 2019 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 24.07 ක තෙල් නොවන සහ GJ නොවන ආනයනවලට වඩා 47.75% ක ධනාත්මක වර්ධනයක් විය.

2021 අප්‍රේල්-දෙසැම්බර් තුළ ඛනිජ තෙල් නොවන සහ මැණික් නොවන සහ ස්වර්ණාභරණ අපනයනවල සමුච්චිත අගය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 228.25 ක් වූ අතර එය ඛනිජ තෙල් නොවන සහ මැණික් නොවන සහ ස්වර්ණාභරණ අපනයනවල සමුච්චිත අගයට වඩා 36.66% ක වැඩිවීමක් වන අතර එය ඩොලර් බිලියන 167.02 කි. 2020 අප්‍රේල්-දෙසැම්බර් සහ 2019 අප්‍රේල්-දෙසැම්බර් කාලය තුළ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 178.15ක ඛනිජ තෙල් නොවන සහ මැණික් නොවන සහ ස්වර්ණාභරණ අපනයනවල සමුච්චිත අගයට වඩා 28.12%ක වැඩිවීමක් විය.

තෙල් නොවන, GJ නොවන (රන්, රිදී සහ වටිනා ලෝහ) ආනයනය 2021 අප්‍රේල්-දෙසැම්බර් තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 263.66 ක් වූ අතර, එය 47.33% ක ධනාත්මක වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, එය තෙල් නොවන සහ GJ නොවන ආනයනවලට සාපේක්ෂව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 178.96 කි. 2020 අප්‍රේල්-දෙසැම්බර් සහ 2019 අප්‍රේල්-දෙසැම්බර් කාලය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 224.96 ට වඩා 17.20% ක ධනාත්මක වර්ධනයක්.

(india news network)

You might like

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *