පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව සමීක්ෂණයක්

ලංකාවේ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය තුල පැන නැගී ඇති ගැටලු සම්භන්ධයෙන් Online සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට “ලීසිං සහ ණය වාරික ගෙවන්නන්ගේ ඒකාබද්ධ සංගමය“ කටයුතු යොදා ඇත. 

“රක්ෂණය පිළිබඳව නිවැරදි සමීක්ෂණය – රක්ෂණලාභීන් සඳහා” මැයෙන්  රක්ෂණ පාරිභෝගිකයන් හට https://my.forms.app/sanjayam/untitled-form-1/report යන සම්බන්ධක දිගුව(link) හරහා ආරාධනා කර තිබේ.

මෙහි ලැබෙන තොරතුරු අනුව රක්ෂණ කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය සහ පාරිභෝගිකයාගේ සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කිරීමටද මෙම සංගමය  බලාපොරොත්තු වේ.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් සංගමය තොරතුරු සඳහන් කරමින් පවසා සිටියේ, මේහා සමානවම ලීසිං හා ණය පිළිබඳවද ඉතාමත් නුදුරේම මෙවැනීම සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට දැනටමත් කටයුතු සකසමින් පවතින බවයි. මේ සියල්ලෙන්ම සංගමය බලාපොරොත්තු වනුයේ රටේ සියලුම පාරිභෝගිකයන් හට සහනයක් සැලසීමට ඇති හැකියාවන් සෙවීමට සහ මෙම තොරතුරු හරහා නිවැරදී, පරිපූර්ණ සේවාවක් ලබාගැනීමට ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීමත්ය.

LINK: https://my.forms.app/sanjayam/untitled-form-1/report

You might like

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *